Vindenergi är ingen ny upptäckt och folk har under flera århundraden dragit nytta av den kraft som uppstår från strömmande luftmassor i atmosfären. Det är tryckskillnaderna mellan olika luftmassor som gör att energi uppstår, och eftersom detta är en process som ständigt förnyas så är vindenergi en förnyelsebar energikälla.
Vindkraftsverk ger inte upphov till miljöfarliga utsläpp men det finns ändå en diskussion om huruvida vindkraften är ett grönt alternativ eller inte.
 

Vindkraft – Energi från vinden

Ett vindkraftsverk fungerar genom att man använder rotorblad som placeras vinkelrätt mot luftens strömningsriktning. Då ett vridande moment uppstår så kan man driva en generator och producera elektrisk energi. Då trycket ökar så snurrar rotorbladen snabbare och mer energi kan utverkas från vindkraftverket.
För att vindkraft ska bli effektiv så måste man placera vindkraftsverken på platser med mycket vind. Det bästa vore om man kunde komma så högt som 160 km upp i atmosfären där det ständigt uppstår vind, men av praktiska skäl så är detta inte möjligt. Därför bygger man idag vindkraftverk där rotorn sitter omkring 100 meter över marken.
 

Vindkraftens historia

Vindkraftens historia sträcker sig långt tillbaka och man började tidigt utnyttja vinden för att snabbare ta sig fram i båtar med hjälp av segelteknik.
Det var segeltekniken som gjorde det möjligt med handel mellan världsdelar och de upptäcktsfärder som lade en viktig grundsten till den industriella revolutionen.
På land utvecklade man tekniken för väderkvarnar för att kunna driva hjul i enkla maskiner och för att kunna ta till vara på spannmål och producera mjölprodukter.
 
I Sverige är det fortfarande vanligt att se gamla väderkvarnar på platser där det blåser mycket som till exempel Öland och Gotland. Världens första vindkraftverk utvecklades i slutet av 1800-talet av Charles F. Brusch. Detta vindkraftverk kunde ladda batterier men det var först under 1970-talet som vindkraftens historia kom att innebära utveckling för storskalig elproduktion.
 

Vindkraftsparker

Ett vindkraftverk är inte tillräckligt för att man ska få ut tillräckligt med vindenergi för att kunna använda den privat och kommersiellt. För att vindenergi ska bli effektiv så bygger man vindkraftsparker. Det här är en samling av flera vindkraftverk som tillsammans skapar elproduktion som kan vara tillräcklig för flera tusen hushåll.
Vindkraftsparker tar stor plats och man måste placera dem längs med kust eller högt upp inåt land. Även om det i Sverige finns många platser som kan passa för vindkraftsparker så är det med försiktighet som dessa planeras och anläggs.
 

Miljövänlig energi

Anledningen till att man inte anlägger vindkraftspark efter vindkraftspark i Sverige är de miljöfrågor som uppstått omkring vindenergi. Det pratas ofta om miljövänlig vindkraft eftersom vindenergi inte smutsar ner vår jord med farliga utsläpp. Det man inte inkluderar i denna diskussion är hur vindkraftverken påverkar våra ekologiska system.
Det är numera känt att vindkraftverksparker skadar fåglar som flyger in i rotorer och förlorar viktiga habitat. Då vindkraftverksparker placeras i vatten så har man även sett att fiskar och vattnets ekosystem påverkas på ett negativt sätt. För att utvinning av vindenergi ska bli miljövänlig så forskas det i hur framtidens vindkraftverk ska byggas och var de ska placeras.